Oferta educativa

Educació Primària

Els quatre eixos treballats a educació infantil tenen continuïtat a primària mitjançant les competències bàsiques.
Ser competent és ser capaç de resoldre una situació adequadament. Bàsica vol dir que l’hauria d’adquirir tothom.
A l’educació primària el currículum centrat en les competències bàsiques pretén aconseguir, en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. En segon lloc, el fet de partir de les competències afavoreix que l’alumnat posi en relació els diversos tipus de continguts i els utilitzi de manera efectiva en diferents situacions i contextos. I, en tercer lloc, les competències orienten el professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i en general donen una pauta per a les decisions d’ensenyament i aprenentatge.