Escola

Projecte Educatiu

Prioritats educatives

Objectius generals de l'Escola

El principal objectiu de l'escola és l'educació integral dels alumnes que reben la nostra atenció.
Per tal d'aconseguir-ho, el docent ha de dedicar especial atenció a:
 • La formació de persones responsables en l'ús de la seva pròpia llibertat personal. A tots els nivells el mestre ha de promoure la progressiva adquisició d'autonomia de l'alumne i alhora també el sentit de responsabilitat amb el seu entorn, tant afectiu com social.
 • La formació de persones respectuoses envers els principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals. Cap vinculació a un col.lectiu pot ser recomanable si no és compatible amb la disponibilitat al diàleg, a la valoració i al reconeixement de l'altre. En aquesta perspectiva, doncs, cal afavorir, a totes les edats, l'adquisició de comportaments democràtics, i el rebuig de tota mena d'actituds excloents per causes socials, ideològiques, sexistes i/o culturals. També cal mirar de no deixar caure els alumnes en relativismes tous on no hi hauria cap altre criteri de discerniment que l'ara i l'aquí; els seus posicionaments han d'estar emmarcats per la raó i la rectitud moral.
 • L'educació en el convenciment que la veritat és sempre compartida i que ningú no la posseeix mai tota sencera.
 • El desenvolupament equilibrat de totes les potencialitats de l'alumne, no solament les intel·lectuals, sinó també les emocionals. Cal que l'escola impulsi la creativitat dels alumnes en tots els àmbits, tant els específicament artístics com en tots els altres, com ara el llenguatge, les matemàtiques o les ciències.
 • L'adquisició, per part de l'alumnat, de la convicció que el procés d'aprenentatge té sentit més enllà de l'àmbit i l'edat escolar i que l'acompanyarà tota la vida. En aquest sentit cal potenciar l'adquisició dels hàbits intel.lectuals necessaris per assimilar i reconduir els avenços científics, culturals i/o tecnològics que es vagin produint al seu entorn.
 • L'atenció a la diversitat. L'entenem com allò que és natural, no com allò que pot ser problemàtic. Amb lucidesa i sense plantejaments utòpics pensem que és feina d'un educador atendre tots els alumnes en la seva diversitat i segons les necessitats de cadascú. També pensem que, com a centre concertat, tenim dret a demanar suport, quan calgui, a les institucions pertinents. A nivell pràctic pensem que per atendre la diversitat de l'aula i aconseguir que els processos d'aprenentatge siguin profitosos és imprescindible treballar en grups reduïts i comptar amb l'assessorament de la psicopedagoga de l'escola.
 • El treball en la línia de l'adquisició de les competències bàsiques que explicita el marc normatiu actual. No obstant, aquesta adequació a la normativa no ha de comportar superficialitat ni banalització. Cal que els alumnes sàpiguen anar al fons de les qüestions i s'ha de mirar que no caiguin en frivolitats intel·lectuals.
 • El foment d'hàbits saludables en els àmbits higiènics, alimentaris, i referents a l'afectivitat i la sexualitat.
 • El respecte a l'entorn i l'adquisició d'actituds respectuoses i lúcides envers el medi ambient.
 • L'adquisició de tot el que l'alumne necessita per moure's amb comoditat en el nostre temps. Això inclou la utilització de les TIC, tenint present algunes precisions que no ens deixaran caure en ingenuïtats: per fer un ús intel.ligent de les TIC cal que els alumnes vagin adquirint una maduresa intel·lectual i unes habilitats de lectura i comprensió sempre en necessari progrés. I seria bo tenir present que.... ”cadascú entra a la xarxa amb el que té i els resultats que n'obté estan en proporció a allò que sap”.

Objectius competencials docents, innovació i recerca educativa

Com tota comunitat educativa estem atents a la formació dels nostres alumnes en CCBB. Hem fet adaptacions del currículum, tot i que, la nostra escola sempre ha treballat les CCBB sense posar-hi aquest nom.
És obvi que hi ha uns canvis en l'avaluació dels aprenentatges:
 • Canvis en l'enfocament de l'avaluació del procés ensenyament-aprenentatge.
 • Canvis en la lògica de l'avaluació.
 • Canvis en la naturalesa dels continguts objecte d'avaluació.
 • Canvis en el disseny avaluatiu.
L'Escola Santa Anna posa l'accent en com aprenen els alumnes, i la tasca dels nostres mestres és garantir els aprenentatges. Entenem l'avaluació com a element fonamental per a la construcció dels aprenentatges i també com a clau de l'aprendre a aprendre.
Els continguts abans estaven organitzats dins la pròpia disciplina, però des de la mirada de les CCBB no és així.
Canvis, per què?
 • Pel creixement exponencial del coneixement.
 • Per la profunda fragmentació del coneixement (processos d'especialització).
 • Per la ràpida obsolescència del coneixement.
 • Per la necessitat d'un nou tipus de coneixement.
Creiem que un nou tipus de coneixement implica un nou tipus d'aprenentatge on l'alumne el gestioni dinàmicament. Aprendre a llegir, interpretar la realitat per gestionar el coneixement de forma competent.
Del coneixement conceptual al competencial

El coneixement competencial com a sistema d' interacció de conceptes, capacitats, habilitats i aptituds amb la realitat. Treballem per un coneixement dinàmic. Des de la visió competencial, el coneixement es treballa globalment juntament amb les actituds.
Implicació del desenvolupament del coneixement competencial en el procés formatiu

Expressar el currículum en termes de competències implica un cert canvi en la programació. Programar no tant per temes, sinó per activitats. A l'escola, a tots els nivells, el nostre projecte va en la línia de l'aprenentatge basat en problemes. Un problema implica un conflicte cognitiu. Si no hi ha conflicte l'alumne no desenvolupa la competència. Les tasques que proposem comporten sovint complexitat, i la reflexió sobre el que està fent l'alumne fa que es desenvolupi a nivell competencial. Les activitats d'avaluació també ho són de formació. Això representa un afegit de qualitat que permet reflexionar sobre el que s'està fent (metacognició).
Projecte lingüístic (síntesi)

Per tal que els ex-alumnes, en arribar a l'edat adulta, puguin accedir plenament a la condició de ciutadans amb possibilitat d'incidir positivament en el seu entorn, és imprescindible que gaudeixin d'un profund coneixement de la seva primera llengua, d'un bon coneixement de les dues llengües oficials de Catalunya, d'un coneixement suficient de dues llengües estrangeres i d'un domini tan ampli com sigui possible de tots els registres del llenguatge, en general. La manera d'acostar-nos-hi queda explicitada en el document complet sobre aquest projecte. L'escola segueix posant l'accent en el fet que el model ha de ser sempre bo. És per aquest motiu que el professorat ha de tenir l'excel.lència pel que fa al domini de la llengua que ensenya.

Altres

L'Escola Santa Anna és un centre concertat, en totes les seves etapes, amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
És membre del col.lectiu empresarial Agrupació Escolar Catalana.
La ubiciació de l'escola -C/Bailèn 53/59- fa que els nostres alumnes procedeixin la gran majoria de l'Eixample. Les famílies que porten els seus fills a Santa Anna exerceixen, en la seva majoria, professions liberals, controlen activitats comercials de valor mitjà o bé són càrrecs executius, tant en el sector privat com en el públic. Omplen el ventall democràtic que hi ha a la nostra societat i demanen per als seus fills i filles una educació que tingui en compte el moment i l'entorn sociocultural.
Conscients de la importància que té un coneixement directe i personal de l'alumne, l'Escola s'ha mantingut com a centre d'una sola línia. Això fa possible que l'equip que hi treballa pugui fer-ho en un ambient de confiança molt beneficiós tant per als alumnes com per als docents.
Des d'un punt de vista pedagògic treballem de dues maneres diferents segons l'edat dels alumnes: una de P3 a 4t de primària i la segona de 5è a 4t d'ESO. Fins a 4t de primària pensem que el procés d'aprenentatge ha d'estar completament relacionat amb la vida i l'entorn de l'infant. Partim dels coneixements previs que té l'alumne i a partir d'ells construïm el nou coneixement. Sempre atents a les necessitats de cada nen o nena. Davant de qualsevol grup fem una anàlisi de les necessitats, a partir de la qual dibuixem la nostra intervenció educativa. Les propostes de treball no estan pensades des d'un despatx i aplicades a tot l'alumnat de la mateixa manera; s'adeqüen i s'ajusten en funció del context. Pel que fa a aquesta etapa treballem sense llibre de text.
A partir de 5è de primària, i del canvi important en el desenvolupament dels nostres alumnes, pensem que és el moment adequat per incorporar el llibre de text, sempre com una eina més i mai creant una dependència sobrre aquest. En aquesta segona etapa, els alumnes ja tindran una organització del currículum més estàndard en el sentit de l'organització d'horaris i matèries.
Pensem que és el moment idoni per fer-ho.
Conscients que les activitats curriculars efectuades a l'escola es poden i s'han de complementar amb d'altres realitzades fora de l'àmbit pròpiament escolar, els mestres i el professorat tenen molta cura d'apropar els alumnes a les propostes interessants i enriquidores que pot oferir l'entorn urbà i el país en general. Així doncs, a tots els nivells, els nois i noies de Santa Anna fan sortides, excursions, visites, assisteixen a sessions de teatre, de cinema i de música... En resum: tot allò que completi de manera natural la vida de l'escola i ajudi l'infant o l'adolescent a sentir-se part de la vida col.lectiva i a conèixer, en la mesura adequada a la seva edat i possibilitats, les seves responsabilitats així com els seus drets.