Escola

Projecte Educatiu

Trets d'identitat

Sense ruptures amb els plantejaments inicials, però amb la necessària i natural adequació que demana el pas del temps i l'aparició de noves perspectives, l'Escola Santa Anna es descriu a si mateixa pels següents trets bàsics:
Santa Anna és una escola activa

Entenem per pedagogia activa no aquella que abandona l'infant a la pròpia iniciativa, sinó la que considera que el mestre ha de saber allò que l'alumne ha d'adquirir a cada nivell i en cada moment del curs i, en la mesura del possible, li ha de donar aquells elements que necessiti per assolir-ho personalment.
Els professionals que hi treballen han de saber, i cercar en tot moment, el que l'alumnat necessita per anar construint la seva pròpia personalitat. Cap procés d'aprenentatge no té sentit si no serveix perquè els alumnes que el viuen vagin adquirint les eines necessàries per ser progressivament autònoms.
Els continguts competencials que els alumnes han d'anar incorporant els han de donar les claus d'interpretació del món que els envolta.
Per tant, en cap moment, han de ser seleccionats arbitràriament ni han de ser esclaus dels currículums normatius, sinó que han d'estar absolutament imbricats en la vida de l'alumnat, tant des del punt de vista físic com social i intel·lectual. És en aquesta perspectiva que l'escola opta per un aprenentatge significatiu. Tots els continguts que el docent ofereix a l'alumne han de ser una progressió sobre allò que l'alumne ja sap, en un procés natural i cohesionat. Les diferents estratègies d'ensenyament que introdueixen els educadors s'han d'emmarcar en aquesta perspectiva.
Santa Anna és una escola catalana

L'escola vol dur a terme la seva tasca educativa inserida en una història i en un espai social i cultural català.
Santa Anna és una escola laica i plural

Els educadors de l'escola volen fer efectiva la seva feina en el marc d'un pluralisme ideològic i polític, sempre que quedi garantida la dignitat de les persones.
IDEARI

  • L'adult no és constructor de l'alumne sinó que l'ajuda perquè esdevingui autònom.
  • La nostra feina és complementària de la de les famílies, primers responsables de l'educació. Fem un treball implicat amb elles, i el fet de ser una escola petita ho afavoreix.
  • Formem alumnes educant en la possibilitat que té la persona de posar límits a la pròpia llibertat en funció dels altres, el que vol dir educar en la responsabilitat.
  • Tenim present la realitat del món de l'infant. L'ensenyament ha de ser català i en català.
  • Cal tenir cura que el model que oferim ha de ser excel·lent. Tots els aprenentatges seran en català excepte la llengua castellana, l’anglesa i la francesa.
  • Treballem per una escola no competitiva. L'interès ha de venir per la feina proposada i no per l'obtenció d'una qualificació.
  • Eduquem en un humanisme que vol sobrepassar els tòpics, la frivolitat, la banalitat… procurant, sempre que es pugui, elevar el to.
  • Eduquem en el desvetllament de l'esperit científic.
  • Fomentem una “educació lenta”. Entenent que aquesta dona una oportunitat a tots els que són exclosos perquè el seu ritme no és l'adequat; fomenta l'espai a una reflexió més profunda, i això comporta canvis significatius.