Escola

Estratègia Digital de Centre

Infraestructura

L’Escola Santa Anna està ubicada a l’Eixample de Barcelona, al carrer Bailèn 53-59.
Tenim dues aules d’informàtica, una per ESO amb 16 ordinadors i una per primària amb 10 ordinadors.
Disposem de connexió a internet per fibra òptica per mestres i alumnes en dues xarxes separades amb limitacions d’amplada de banda pels alumnes i diversos punts d’accés repartits per tota l’escola per dona cobertura plena.
També disposem de 15 iPads a Infantil, però que estan a disposició del professorat per qui els necessiti.
Treballem amb Google for Education i posem a disposició dels alumnes un compte a partir de cinquè de primària. Utilitzem Clickedu com a Entorn Virtual d’Aprenentatge i l’accés tant per alumnes com per famílies es dona quan entren a l’escola.
Tenim la web del centre www.santaanna.cat amb tota la informació necessària així com els enllaços a Clickedu i a les xarxes socials que utilitzem.

Pràctiques del centre d’ús i aplicació de la tecnologia

En l’aspecte metodològic, treballem des de cinquè de primària tot l’entorn de Google for Education, permetent el treball col·laboratiu, en línia i la comunicació amb l’escola i entre el claustre. El professorat fa un ús intensiu de totes les eines que els dona Google for Education.
Els alumnes aprenen a fer servir Clickedu com a eina per entregar treballs digitals i d’altres tasques. El centre treballa tot l’àmbit pedagògic amb Clickedu i també la part administrativa.
Es treballa la competència digital amb els alumnes en tots els àmbits i cursos: activitats jClic, beebots, aprendre a crear documents de text, scratch, robòtica amb Lego Mindstorms, programació d’aplicacions per Android, 3d…

Procés d'elaboració

S’ha format una comissió digital per tal de treballar aquest document compost per l’equip directiu, els coordinadors d’etapa, el cap TIC del centre i un professor d’infantil que sempre ha estat un motor dinamitzador en l'àmbit digital. S’ha comptat amb l’assessorament d’una mentora digital del Departament d’Educació que ens ha facilitat eines i recursos per al seu desenvolupament.
El Claustre ha treballat durant la FIC diversos aspectes que ens han servit per concretar els punts a millorar i diversos aspectes del present document. El professorat i l’alumnat d’ESO també han participat en l’enquesta de l’eina SELFIE que hem fet servir per al diagnòstic.
Els objectius i la seva avaluació han estat explicats al claustre i al consell escolar.

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

Diagnosi

Objectius

1. Realitzar i desplegar l'EDC (Estratègia digital de centre) i Cultura Digital.
2. Optimitzar les infrastructures i els equips.
3. Incrementar el nombre d'activitats que impliquin recursos digitals amb l’alumnat.
4. Millorar la competència digital del professorat.
5. Dissenyar el Pla d'Acollida.

TemporitzacióAvaluació