Escola

Cultura Digital


1.- Documentació bàsica


A les NOFC del centre:

CAPÍTOL 9. NORMATIVA DE DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

Els alumnes han de mantenir el mòbil i altres dispositius electrònics apagats durant la jornada escolar. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO podran fer-ne ús havent dinat amb la supervisió de l’adult responsable de menjador.

S’incentivarà els alumnes a fer-ne un ús responsable i poder gaudir de les relacions personals en el temps de lleure. Està absolutament prohibit gravar en vídeo, àudio o fer fotografies de qualsevol persona dins el recinte de l’escola, sense el permís d’aquesta persona. L’ús inadequat dels dispositius electrònics serà comunicat a les famílies i, portarà a la confiscació del dispositiu durant tres dies de classe. Si la família creu oportú (atès que la llei així ho diu) que es retorni el mòbil a l’alumne a les cinc de la tarda, es farà; però l’alumne l’haurà de retornar a la directora del centre l’endemà a les 9 del matí.

L’escola integrarà el mòbil a les activitats didàctiques durant la classe, permetent fer-ne ús exclusiu per aquestes activitats. L’objectiu serà que els alumnes adquireixin les competències digitals específiques de primària i secundària proposades pel Departament d’Ensenyament.


2.- Comunicació

A la pàgina web de l’escola www.santaana.cat tenim tota la informació important tant per la matriculació com les característiques més rellevants de l’escola.
La gestió de l’escola a nivell administratiu, com d’avaluació i de contacte amb les famílies, la realitzem mitjançant la plataforma Clickedu, amb l’enllaç a a part superior dreta de la web de l’escola.
Utilitzem de manera integral l’entorn de Google for Education tant a nivell de professorat com d’alumnes.
També disposem de comptes d’Instagram i Twitter per fer difusió de l’escola.


3.- Competència digital de l’alumnat

Treballem la competència digital de l’alumnat de manera integral en totes les etapes:
A educació infantil, treballen sobretot amb Ipads, Beebots i amb els aprenentatges bàsics de l’ús de l’ordinador.
A primària, treballen el processador de textos, treballs amb àudio i vídeo, programació amb Scratch, presentacions, aplicacions on-line, entre d’altres.
A secundària, segueixen treballant les capacitats de l’entorn Google for Education, fulls de càlcul, presentacions de diapositives, robòtica, programació en Android, 3d, entre d’altres.


4.- Pla d’acollida

La documentació relacionada amb el pla d’acollida per famílies, alumnat i professorat la farem durant el curs 2023-2024.


5.- Serveis digitals

L’escola utilitza la plataforma Clickedu de manera integral tant per la part administrativa com per la pedagògica.
Treballem amb totes les aplicacions de Google for Education i als alumnes se’ls dóna un compte i se’ls explica l’ús a cinquè de primària.
Disposem de 15 ipads amb una gestió centralitzada.
Tenim dues aules d’informàtica, una per primària i una per secundària, tot i que son d’ús per tota l’escola en cas necessari. Als alumnes se’ls explica com han d’utilitzar els ordinadors i treballem amb aplicacions de software lliure en la mesura del possible.


6.- Acords de centre

El claustre acorda seguir treballant l’Estratègia Digtal de Centre per tal de concretar les necessitats en infraestructures i equips té l’escola per fer un pla els pròxims anys.
Es seguirà potenciant aquelles activitats que treballen la competència digital de l’alumnat.
Els pròxims cursos, s’anirà implementant progressivament l’ús de Google Classroom a l’ESO.