Consell Escolar

Funció del Consell Escolar

02 Gener 2019
Quina és la funció del consell escolar als centres concertats?
Les funcions del Consell Escolar les podeu consultar al portal d’Ensenyament de la Generalitat:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/centres-privats-concertats/

Són principalment funcions vinculades a la designació, contractació o cessament de docents, processos d’admissió, compliment de les normes acadèmiques, aprovació de pressupostos, resolució de conflictes escolars, participació i assessorament en la línia pedagògica del centre, etc.


Quina és la composició del Consell Escolar?
•El director/a del centre
•Tres representants del titular del centre.
•Quatre representants del professorat.
Quatre representants dels pares i les mares, elegits per ells i entre ells.
•Dos representants de l’alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria.
•Un o una representant del personal d’administració i serveis.


Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.


Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?
Els consells escolars de centre permeten la participació de les famílies en el govern dels centres.
Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.


La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.


Per aquest motiu han d’informar la resta de mares i pares o tutors legals sobre tots els assumptes que es tracten en el consell, però també han de recollir les propostes i opinions de la resta de famílies i portar-les al consell escolar.